ประวัติ

ส่วนที่  1

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1. ชื่อสถานศึกษา          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านด่านลานหอย

                                    ตำบลบ้านด่าน   อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย   64140

                                    โทรศัพท์ 055-689237 โทรสาร 055-689011

 E-mail : bdh_nfe@sukho.nfe.go.th

2.สังกัด                               สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย  

                                    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                                    สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ตั้ง  

อยู่ที่ อาคารสำนักงาน  หมู่ที่ 2   ตำบลบ้านด่าน  อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย   รหัสไปรษณีย์ 64140    โทรศัพท์  055-689237  โทรสาร   055-689011   มือถือ  0819733793

 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536

                        วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2537 นายจิรพงค์  ผลนาค  ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4 ได้มาปฏิบัติราชการในหน้าที่ หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านด่านลานหอย  โดยใช้สำนักงานชั่วคราว เลขที่ 56/8 หมู่ที่ 4 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลลานหอย  อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย เปิดบริการการศึกษานอกโรงเรียนแก่ประชาชนทั่วไปได้แก่  การจัดการการศึกษาพื้นฐาน คือการสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  กลุ่มสนใจ  บริการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

                        วันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ.2537  จังหวัดสุโขทัยได้ประกาศจัดตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านด่านลานหอย และเปิดบริการแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2537  โดยบริการหนังสือวิชาการ  วารสาร หนังสือทั่วไป  หนังสือสำหรับเด็ก  นวนิยาย  หนังสือพิมพ์รายวัน

                        วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2539 ได้จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอบ้านด่านลานหอย ซึ่งเป็นแห่งที่ 67 โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยนายประชุม ศิลาธนาคมและครอบครัวได้บริจาคก่อสร้างอาคารห้องสมุดฯในพื้นที่ที่ได้รับอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5 ไร่ จนสำเร็จแต่ไม่สามารถทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านด่านลานหอย จึงย้ายเข้ามาในพื้นที่ทำการในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอบ้านด่านลานหอย

ในปีการศึกษา 2541 นายกิตติศักดิ์  พันธุ์โอภาส  ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านด่านลานหอย  ได้ดำเนินการระดมกำลังทุกรูปแบบเพื่อจัดทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2542 และย้ายที่ทำการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านด่านลานหอยมาอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย (หลังเก่า) จนปัจจุบัน โดยหลังทำพิธีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอบ้านด่านลานหอยเรียบร้อยแล้ว สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้ทำการประเมินเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านด่านลานหอย  ให้ได้รับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านด่านลานหอย  ซึ่งได้รับการประเมินและผ่านการประเมินเลื่อนระดับผู้บริหารของสถานศึกษาในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2541 เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านด่านลานหอย

                        วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 ได้ขอเช่าอาคารสุวิชานวรวุฒิของสำนักงานประถมศึกษาอำเภอบ้านด่านลานหอยและได้ย้ายที่ทำการเข้ามาอยู่

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2548 ได้มีการโยกย้ายผู้บริหารศูนย์ฯระดับอำเภอ

โดย นายธรรมรัฐ  เตชะบุญบันดาล  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งเสลี่ยมย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านด่านลานหอย คนปัจจุบัน

                        ในปี พ.ศ.2549 ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี  และรับบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารที่ทำการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านด่านลานหอย   สร้างอาคารที่ทำการศูนย์ฯจนเสร็จสิ้น

                        วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2550 ได้ย้ายที่ทำการอำเภอมาอยู่ที่หลังห้องสมุดประชาชน

 “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านด่านลานหอย จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: