พันธกิจ

พันธกิจ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านด่านลานหอย

  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การรู้หนังสือ

                        การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

                        การพัฒนาอาชีพ

                        การพัฒนาทักษะชีวิต

                        การพัฒนาสังคมและชุมชน

                        การศึกษาตามอัธยาศัย

  1. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานภาคีเครือข่าย เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย

  1. จัดและส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. พัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้
  3. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
  4. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนิน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  1. พัฒนาครูแลละบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  2. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้การจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  3. ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนัก

บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนกำหนด

                                10. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Advertisements
%d bloggers like this: