แนะนำผู้บริหาร

 

ประวัติส่วนตัวของ  นายสำราญ  ใจดา

เกิดวันที่ 29  เมษายน  2504 อายุ  44  ปี  เป็นบุตรคนแรกในจำนวนพี่น้อง 8  คน

สถานะภาพทางครอบครัว     สมรสแล้วกับ นางวิชชุตา   ใจดา   มีบุตรชาย  1 คน กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.1

 ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4       โรงเรียนบ้านลานกระบือ         จ.สุโขทัย     พ.ศ. 2514

ระดับประถมศึกษาปีที่ 7       โรงเรียนบ้านวังลึก                จ.สุโขทัย      พ.ศ. 2517
ระดับมัธยมศึกษา ระดับ 4     โรงเรียนผู้ใหญ่สุโขทัยธานี     จ.สุโขทัย      พ.ศ. 2523

ระดับมัธยมศึกษา ระดับ 5     โรงเรียนผู้ใหญ่อุดมดรุณี        จ.สุโขทัย      พ.ศ. 2525
ระดับปริญญาตรี   นิติศาสตร์บัณฑิต      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      พ.ศ. 2532
ระดับปริญญาตรี   ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      พ.ศ. 2542

 ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2518 -2521   ทำนา-ทำไร่-เลี้ยงวัว

พ.ศ. 2522-2530     รับจ้างทำงาน  ช่างไม้  ช่างปูน   ช่างซ่อมวิทยุ   ช่างตัดผม      

พ.ศ. 2531-2533      พนักงานขาย   บริษัท อีเล็คโทรลักซ์  สาขาตาก
พ.ศ. 2534-2541      ครูอาสาสมัครฯ   สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย

 ประวัติการรับราชการ    เริ่มรับราชการ วันที่ 20 เมษายน  2541

พ.ศ. 2541-2543   อาจารย์ 1  ระดับ3   สังกัดศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพบริเวณชายแดนไทยจังหวัดอุตรดิตถ์

                              ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำด้านข้าว   โครงการ  IPM  ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย   

                              จำนวน  4  รุ่น   ดังนี้

                                 รุ่นที่ 1    TOT ข้าว        จังหวัดนครสวรรค์

                                 รุ่นที่ 2    TOT ข้าว        จังหวัดสุพรรณบุรี

                                 รุ่นที่ 3    TOT ข้าว        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                 รุ่นที่ 4    TOT ข้าว        จังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

31 เม.ย.-6 พ.ค.2544   ศึกษาดูงานโรงเรียนเกษตรกร  IPM  สำนักงาน FAOภาคพื้นเอเชีย-แปรซิฟิก

                                ประเทศ  อินโดนีเซีย
พ.ศ. 2544-2547            อาจารย์ 1  ระดับ  4 -5         สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก 
พ.ศ. 2547-9 พ.ย.2548  ครู คศ. 1                           สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก

10 พ.ย.48 เป็นต้นไป   รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

                               อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

   การปฏิบัติงานราชการ

1. รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ           ปี  2544-2545

2.  รับผิดชอบกลุ่มงานแผนงาน                      ปี  2545 –  2548

         –  จัดทำแผนกลยุทธ์  ปี  2546 – 2549

         –   จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  2545 –  2548

         –   จัดทำแผนยุทธศาสตร์ กศน.  4  ปี ( 2548 –  2551)

         –    รายงานข้อมูลสารสนเทศ  ปี  2545 –  2548

         –   คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ปี  2545 –  2548

         –   ได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่นิติกร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก  ปี  2544 –  2548

         –   งานประกันคุณภาพการศึกษา

         –   โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน  IT

         –   โครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน  ปี  2545 –  2547

         –    โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  ปี  2545 –  2548

         –    โครงการป้องกันเอดส์และเพศศึกษา  ปี  2545 –  2548

  ผลการปฏิบัติงานราชการ

ปี  2542  ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ     1    ขั้น

ปี  2543  ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ     1.5  ขั้น

ปี  2545   ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ     2   ขั้น

ปี  2546   ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ    1.5  ขั้น

ปี  2547   ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ    1.5  ขั้น

ปี  2548   ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ    1.5  ขั้น

ปี  2549  ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ     1.5  ขั้น

ปี  2550  ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ     1.5  ขั้น

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: