งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ประเมินโครงงาน นักศึกษา กศน. 1/53

2. สอบกลางภาคเรียน 1/53

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  1/53  จำนวน  25  ชม. ส่งงานทะเบียน ก่อนสอบปลายภาค  1 สัปดาห์

4. กรอกแบบ กศน.5(44)และกศน.4(51)  ส่งงานทะเบียน ก่อนประกาศผลสอบ 5 วัน

Advertisements